Browsing: Blockchain

Blockchain là công nghệ sẽ làm thay đổi cách thức vận hành, sáng tạo giá trị của nhiều ngành công nghiệp trong thời đại 4.0. Ưu điểm của blockchain là tính minh bạch, tốc độ, an toàn dữ liệu, giảm chi phí nhờ xóa bỏ trung gian,…

Chuyên mục này cung cấp những ứng dụng blockchain trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như: tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, bán lẻ.

Token economics có thể được hiểu là một tập hợp con của kinh tế học nghiên cứu các thể chế kinh tế, chính sách và đạo đức của việc sản xuất, phân phối và tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ đã được mã hóa. Báo cáo này phác thảo tình trạng hiện tại của token hóa nền kinh tế của chúng ta và thảo luận về các tác động tiềm năng và động lực của một “nền kinh tế token” trong tương lai.

Kể từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp, chúng ta đã trở nên hiệu quả hơn trong việc biến nguyên liệu thô thành sản phẩm để bán trên khắp thế giới. Kết hợp những cải tiến trong sản xuất với thương mại ngày càng tăng từ toàn cầu hóa đã dẫn đến một chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phức tạp hơn xuất hiện. Quản lý các chuỗi cung ứng khác nhau là một doanh nghiệp lớn.