Browsing: công dân tổ chức

phụng sự tổ chức

Mặc dù công dân tổ chức là một khái niệm mới, các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng cả nhân viên và cán bộ quản lý đều phải hưởng lợi từ khái niệm này. Đầu tiên, với các công việc có các nhiệm vụ gắn với động cơ nội tại của nhân viên, và không bao gồm các nhiệm vụ mang tính ép buộc thì hiệu quả công việc thường cao hơn; như vậy công dân tổ chức cần dẫn tới chất lượng tốt hơn và các hành vi phụng sự có lợi hơn cho tổ chức