Browsing: hiệu suất

chuyển đổi số hội đồng quản trị

Nhu cầu làm việc theo đội luôn tồn tại. Trên thực tế, mọi người làm việc trong cùng một đội là một phần của những nền tảng cho hành vi xã hội của con người. Nhưng liệu những yếu tố này đã đủ để biện minh cho những học thuyết xem đó như là phương pháp làm việc phù hợp duy nhất? Mỗi một hình thức tương tác xã hội có thể được xác định là làm việc đội nhóm hay không? Có quá ít sự phân biệt giữa giao tiếp, phối hợp, hợp tác và cộng tác có thể thấy rõ.