Browsing: bằng cấp

Sony cho biết họ đã hoàn thành việc phát triển một hệ thống kỹ thuật số để lưu trữ và quản lý các hồ sơ giáo dục trên blockchain. Công ty Nhật Bản hiện đang tìm cách thương mại hóa sản phẩm, hợp tác với các cơ sở giáo dục được lựa chọn, vào năm tới.