Chiến lược số hóa

Xu hướng số hóa đang tạo ra những gián đoạn với tốc độ phi mã đối với các tổ chức và doanh nghiệp. Trí tuệ nhân tạo, học máy, internet vạn vật, blockchain, hay sự gia tăng của các mô hình kinh tế chia sẻ (uber, airbnb) đang đặt ra những thách thức vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp, đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo phải thường xuyên cập nhật các xu hướng công nghệ mới và có kế hoạch đối phó, có chiến lược kinh doanh, nhân sự, tài chính thích ứng với bối cảnh kinh doanh mới.