Tri thức mới

Những xu hướng mới về quản trị, nhưng phương thức quản trị hiện đại như: quản trị tri thức, quản trị tinh gọn, blockchain, digital transformation, CSR,..