Sự chuyển đổi số có giá trị cao nhất đến từ sự đảo ngược của công ty, tức là chuyển từ giá trị mà một mình công ty tạo ra sang giá trị mà nó giúp điều phối. Xây dựng một nền tảng thành công có nghĩa là cung cấp các công cụ và thị trường để giúp các đối tác phát triển. Ngược lại, những người đương nhiệm thường sử dụng chuyển đổi số để cải thiện hiệu quả hoạt động hiện tại của họ.

Chuyển đổi số – mà thực chất là sự liên kết công nghệ số vào mọi hoạt động của doanh nghiệp, là 1 ngành công nghiệp có giá trị 1,7 nghìn tỷ USD, nhưng có tới 70% các nỗ lực này bị thất bại. Nguyên nhân chính không phải là do công nghệ, hay thiếu sáng tạo. Mà là do THIẾU KỶ CƯƠNG. Cụ thể: (a) kỷ cương trong việc xác định mục tiêu đúng cho quá trình chuyển đổi; (b) kỷ cương trong việc thực hiện các qui trình đúng nhằm tạo ra sự chuyển đổi.

những gì Fintech làm được, các ngân hàng cũng có thể làm được, nhưng do những ràng buộc về mô hình kinh doanh, hay do sức ì của một bộ máy tổ chức lớn hoặc do các rào cản về quy định nên các ngân hàng chưa thể dịch chuyển nhanh hoặc có mức độ chấp nhận rủi ro cao như công ty Fintech