Không có kiến thức chuyên ngành có thể trở thành lãnh đạo giỏi được không?

November 16, 2017 TS Phạm Anh Tuấn 1

Lâu nay trong xã hội nói chung và trong giáo dục nói riêng người ta vẫn giả định rằng các kỹ năng bạn cần để trở thành một nhà lãnh đạo ít nhiều có thể chuyển giao được. Nếu bạn có thể truyền cảm hứng và động viên mọi người trong một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ có thể dùng lại các kỹ năng đó để làm công việc tương tự tại các địa điểm khác.