Hoạt động học viên

Học viên Thạc sĩ Quản lý công MPPM đến từ hầu khắp các bộ, ngành địa phương. Ham học, chăm chỉ, đoàn kết là những giá trị tạo nên hình ảnh và uy tín của học viên MPPM. Ngay cả sau khi tốt nghiệp và đa số đã nắm giữ những vị trí quan trọng trong khu vực công, các học viên của chương trình vẫn luôn giữ liên lạc, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.

Học viên Thạc sĩ Quản lý công MPPMHọc viên Thạc sĩ Quản lý công MPPMHọc viên Thạc sĩ Quản lý công MPPMHọc viên Thạc sĩ Quản lý công MPPM