Phát triển lãnh đạo

Lãnh đạo là nguyên nhân cho mọi thành công hay thất bại của tổ chức.

Học thuyết “Greatman” hay lãnh đạo là khả năng trời ban tặng cho một số người khi sinh ra không còn phù hợp với bối cảnh kinh doanh hiện nay. Các học thuyết lãnh đạo hiện đại đều cho rằng lãnh đao có thể học được, bất cứ ai cũng có sẵn khả năng lãnh đạo trong người, và quan trọng là lãnh đạo phải được gắn với bối cảnh cụ thể.