Blockchain là công nghệ sẽ làm thay đổi cách thức vận hành, sáng tạo giá trị của nhiều ngành công nghiệp trong thời đại 4.0. Ưu điểm của blockchain là tính minh bạch, tốc độ, an toàn dữ liệu, giảm chi phí nhờ xóa bỏ trung gian,…

Chuyên mục này cung cấp những ứng dụng blockchain trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như: tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, bán lẻ.

5 Dự Án Blockchain Cách Mạng Hóa Ngành Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

Kể từ khi bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp, chúng ta đã trở nên hiệu quả hơn trong việc biến nguyên liệu thô thành sản phẩm để bán trên khắp thế giới. Kết hợp những cải tiến trong sản xuất với thương mại ngày càng tăng từ toàn cầu hóa đã dẫn đến một chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng phức tạp hơn xuất hiện. Quản lý các chuỗi cung ứng khác nhau là một doanh nghiệp lớn.