Blockchain là công nghệ sẽ làm thay đổi cách thức vận hành, sáng tạo giá trị của nhiều ngành công nghiệp trong thời đại 4.0. Ưu điểm của blockchain là tính minh bạch, tốc độ, an toàn dữ liệu, giảm chi phí nhờ xóa bỏ trung gian,…

Chuyên mục này cung cấp những ứng dụng blockchain trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như: tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, bán lẻ.