Blockchain là công nghệ sẽ làm thay đổi cách thức vận hành, sáng tạo giá trị của nhiều ngành công nghiệp trong thời đại 4.0. Ưu điểm của blockchain là tính minh bạch, tốc độ, an toàn dữ liệu, giảm chi phí nhờ xóa bỏ trung gian,…

Chuyên mục này cung cấp những ứng dụng blockchain trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như: tài chính, giáo dục, y tế, giao thông, bán lẻ.

Platform là gì ? Vì sao có “Cuộc cách mạng nền tảng ?

“Nền tảng là hình thức kinh doanh dựa trên việc kích hoạt sự tương tác tạo-nên-giá-trị giữa các nhà sản xuất bên ngoài với người tiêu dùng. Mục đích tổng thể của nền tảng:để tương thích hoàn toàn giữa người dùng với sự thuận lợi trong việc trao đổi hàng hoá, dịch vụ hoặc tiền tệ xã hội, qua đó kích hoạt việc tạo ra giá trị cho tất cả người tham gia.”