Author: Nguyễn Bích Phượng

Tổ chức Tri thức tài trợ 79,8 triệu SEK cho ba dự án nghiên cứu mới, dự án tuyển dụng Giáo sư thỉnh giảng, dự án chương trình giáo dục lớn hướng đến các chuyên gia và dự án nghiên cứu mới cho Trung tâm Nghiên cứu Đổi mới Kiến thức và Năng lực của Đại học Halmstad, Đại học Thụy Điển. Khoản tài trợ này giúp cho Trường Đại học cùng với ngành công nghiệp và Khu vực Halland tiếp tục tăng cường nghiên cứu và giáo dục đa ngành trong các lĩnh vực Đổi mới Y tế và Thành phố thông…

Read More